Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Eet-Wijzer Dieet- en Voedingsadvies

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen een diëtist en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

2. Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht (zie ook onder tarieven). Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op de voicemail, via SMS of de e-mail (kan 24 uur per dag) te worden gedaan.

3. Vergoeding en Tarieven
Dieetadvisering is voor 3 uur opgenomen in de basisverzekering. In de praktijk komt dat neer op 4-6 consulten. Per 1 januari 2008 heeft de overheid een eigen risico voor ziektekosten ingesteld. Dit is voor 2019 vastgesteld op € 385,00. Dit geldt voor alle medische zorg uit het basispakket, met uitzondering van huisartsen- en kraamzorg. De zorgverzekeraar verhaalt dit op de verzekerde. Behandeling door een diëtist telt mee voor uw eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. De meeste zorgverzekeraars bieden, naast de 3 uur basisverzekering, in hun aanvullende pakket extra uren dieetadvisering aan, die NIET ten koste gaan van het eigen risico. Kijk in uw polis of u extra uren dieetadvisering in uw aanvullende verzekering heeft en voor hoeveel uur/euro per jaar. Of raadpleeg Vergoeding dieetadvisering aanvullende verzekering 2019.

Voor mensen met diabetes, de longaandoening (COPD) en hart- en vaatziekten die opgenomen zijn in de ketenzorg gelden soms andere voorwaarden/uren dieetzorg. Uw behandelend praktijkondersteuner of diëtist kan u vertellen of uw huisarts is aangesloten bij de ketenzorg. Behandeling vanuit de ketenzorg gaat NIET ten koste van het eigen risico.

Dieetadvisering wordt vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Eet-Wijzer heeft in 2019 contracten met alle zorgverzekeraars. Voor gecontracteerde dieetadvisering (dus binnen die 3 uur en/of evt uren uit de aanvullende verzekering of als uw eigen risico nog niet op is) gelden de tarieven zoals afgesproken met /aangeboden door de zorgverzekeraars . Wat de kosten daarvan zijn kunt u navragen bij uw verzekeraar (iedere verzekeraar rekent weer andere tarieven). De consulten zullen dan rechtstreeks worden gefactureerd naar de zorgverzekeraar en worden afgerond naar hele kwartieren. Eet-Wijzer werkt met EvryFactoring BV voor de verwerking van de declaraties.

In onderstaand overzicht vindt u de kosten per (soort) consult, afgerond naar hele kwartieren. Deze tarieven gelden uitsluitend wanneer er geen aanspraak (meer) gemaakt kan worden op de vergoeding uit basis- of aanvullende verzekering en/of u zonder af te melden niet op het consult verschijnt (no show). Voor deze kosten ontvangt u een factuur van EvryFactoring BV per mail of per post.

Tarieven Eet-Wijzer 2019:

Consultsoort Tarief
Intakeconsult standaard (60 min.) + opstellen individueel dieetvoorschrift (15 min.) € 87,50
Intakeconsult lang (60 min. ) + opstellen individueel dieetvoorschrift (30 min.) € 105,00
Opstellen individueel dieetvoorschrift € 17,50 per kwartier
Vervolgconsult regulier (15 min) + opstellen individueel dieetvoorschrift (15 min.) € 35,00
Vervolgconsult lang (30 min) + opstellen individueel dieetvoorschrift (15 min.) € 52,50
Intake Huisbezoek* (60 min. ) + opstellen individueel dieetvoorschrift (30 min.) € 105,00
Vervolg Huisbezoek* (30 min. ) + opstellen individueel dieetvoorschrift (15 min.) € 52,50
Telefonisch of digitaal consult € 17,50 per kwartier
Screening directe toegang (zonder verwijsbrief) € 17,50
*Toeslag bezoek aan huis € 28,00
No Showtarief € 17,50 per kwartier ingeplande tijd

De eerstgenoemde tijd is de face-to-face tijd; dat is de tijd die u bij de diëtist bent en ingepland staat in de agenda en een gesprek voert. Daarnaast vinden er nog werkzaamheden plaats waar u niet bij aanwezig bent maar wel onderdeel uitmaakt van uw behandeling en dus ook in tijd zullen worden doorberekend (o.a. opstellen individueel /op maat dieetvoorschrift/adviezen zoals een dagmenu, berekening van de voeding, op/nasturen van recepten, (week)menu’s en aanvullende tips, aanvragen machtiging medische voeding, iets na/uitzoeken o.i.d.).

No Showtarief
Voor een goede planning is het belangrijk dat u op tijd op uw afspraak komt. Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren aan te geven. Dit kan telefonisch/voicemail inspreken, via e-mail, SMS of WhatsApp. Is de afspraak niet 24 uur van tevoren geannuleerd, dan moeten we de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen. Hiervoor rekenen we een tarief van € 17,50 per 15 minuten ingeplande tijd. Deze rekening kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Voor deze kosten ontvangt u een factuur van EvryFactoring BV per mail of per post.

4. Debiteuren administratie
Diëtistenpraktijk Eet-Wijzer heeft de debiteuren administratie uitbesteed aan EvryFactoring BV. Daarom krijgt u voortaan de facturen van EvryFactoring. Op de facturen van EvryFactoring staat Diëtistenpraktijk Eet-Wijzer genoemd en het bankrekeningnummer NL06ABNA0619597070 van EvryFactoring te Zoetermeer, waarop de betaling moet worden overgemaakt. Op de facturen van EvryFactoring staat duidelijk aangegeven of het bedrag voor het consult al door EvryFactoring is ingediend bij uw zorgverzekeraar. Is dit het geval dan hoeft u niets te betalen. Als u niet of onvoldoende verzekerd bent voor dieetadvisering of u heeft u al uw uren voor het betreffende jaar opgebruikt dan zult u een factuur krijgen van EvryFactoring voor de (meer)kosten van het consult die u zelf heeft te voldoen. Heeft u een factuur ontvangen, welke niet door EvryFactoring is ingediend bij uw zorgverzekeraar, dan kunt u deze, indien gewenst, zelf bij uw zorgverzekeraar indienen voor vergoeding. EvryFactoring hanteert een betalingstermijn van 21 dagen. Het verdient aanbeveling om de factuur die u van EvryFactoring ontvangt zo spoedig mogelijk te betalen. Hiermee voorkomt u het maken van extra kosten.

Betalingsvoorwaarden van EvryFactoring
1. De door Diëtistenpraktijk Eet-Wijzer gedeclareerde en door EvryFactoring in rekening gebrachte bedragen zijn door EvryFactoring direct opeisbaar.
2. De debiteur (u als cliënt van Diëtistenpraktijk Eet-Wijzer) dient de factuur binnen 21 dagen volledig te betalen op de rekening van EvryFactoring. Dit rekeningnummer staat duidelijk vermeld op de te betalen factuur.
3. EvryFactoring zal uit naam van Diëtistenpraktijk Eet-Wijzer in principe de kosten rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar, tenzij het een zorgverzekeraar betreft waar geen contract mee is afgesloten of wanneer vooraf duidelijk is dat er geen recht is op vergoeding. Indien rechtstreeks declareren niet mogelijk is, ontvangt u een factuur. In dat geval bent u zelf betaling verschuldigd.
4. Noch Diëtistenpraktijk Eet-Wijzer, noch EvryFactoring, gaat in discussie met de verzekeraar over uw vergoeding; u bent daar zelf verantwoordelijk voor.
5. Indien de debiteur het verschuldigde bedrag niet binnen 21 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de cliënt in verzuim. De debiteur is met ingang van de dag waarop hij/zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan EvryFactoring administratiekosten en rente verschuldigd.
6. Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de debiteur in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de debiteur in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de debiteur. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
7. EvryFactoring is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 1e betalingsherinnering wordt de vordering verhoogd met € 2,50 administratiekosten, bij de 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 15,00 administratiekosten, daarna wordt de vordering overgedragen aan het incassobureau.
8. Ook wanneer tijdens het facturatie-proces onenigheid ontstaat over de gedeclareerde dienst/product, is de debiteur gehouden aan de genoemde betaaltermijnen. Vanzelfsprekend zal het te veel betaalde bedrag worden terug gestort wanneer hiertoe aanleiding is.

5. Verschuldigdheid
Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

6. Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

7. Modelregeling diëtist patiënt
Er wordt gewerkt volgens de afspraken van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), waar Eet-Wijzer bij is aangesloten. Deze afspraken zijn vastgelegd in de modelregeling diëtist patiënt. Klik hier om de modelregeling te lezen.

8.Kwaliteitsregister Paramedici
De diëtisten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Om deze registratie te behouden zijn regelmatige bij- of nascholingen verplicht.

9. Klachtenregeling
Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgaanbieder gewijzigd. Dit is geregeld in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg verplicht zorgaanbieders tot:

  • het hebben van een klachtenregeling;
  • het aanbieden van een onafhankelijke klachtenfunctionaris;
  • aansluiting bij een Geschilleninstantie.

Eet-Wijzer heeft zich via de beroepsvereniging NVD aangesloten bij de Klachtenregeling Paramedici. Dit is een regeling voor vrijgevestigde beroepsbeoefenaren werkzaam in de eerste lijn, die niet onder een andere klachtenregeling vallen, en de volgende doelstellingen heeft:

  • Het bereiken van een bevredigende oplossing voor klager en zorgaanbieder
  • Het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door paramedische beroepsbeoefenaren

Heeft u als patiënt/cliënt een klacht over uw diëtist? Ga dan eerst samen in gesprek. Komen we er niet uit dan kunt u een klacht indienen via het digitale klachtenformulier op www.klachtenloketparamedici.nl.

Meer informatie over de wijze waarop de Klachtenregeling Paramedici is ingericht.