Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Eet-Wijzer Dieet- en Voedingsadvies

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen een diëtist en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

2. Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht (zie ook onder tarieven). Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op de voicemail, via SMS of de e-mail (kan 24 uur per dag) te worden gedaan.

3. Vergoeding en Tarieven
Dieetadvisering is voor 3 uur opgenomen in de basisverzekering. In de praktijk komt dat neer op 4-6 consulten. Per 1 januari 2008 heeft de overheid een eigen risico voor ziektekosten ingesteld. Dit is voor 2018 vastgesteld op € 385,00. Dit geldt voor alle medische zorg uit het basispakket, met uitzondering van huisartsen- en kraamzorg. De zorgverzekeraar verhaalt dit op de verzekerde. Behandeling door een diëtist telt mee voor uw eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. De meeste zorgverzekeraars bieden, naast de 3 uur basisverzekering, in hun aanvullende pakket extra uren dieetadvisering aan, die NIET ten koste gaan van het eigen risico. Kijk in uw polis of u extra uren dieetadvisering in uw aanvullende verzekering heeft en voor hoeveel uur/euro per jaar. Of raadpleeg Vergoedingen dieetadvisering vanuit aanvullende verzekering 2018 (Bron: Nederlandse Vereniging van Diëtisten).

Voor mensen met diabetes, bepaalde longaandoeningen (COPD) en hart- en vaatziekten die opgenomen zijn in de ketenzorg gelden soms andere voorwaarden/uren dieetzorg. Uw behandelend praktijkondersteuner of diëtist kan u vertellen of uw huisarts is aangesloten bij de ketenzorg. Behandeling vanuit de ketenzorg gaat NIET ten koste van het eigen risico.

Eet-Wijzer werkt met Evry Factoring BV voor de verwerking van de declaraties. Als u niet of onvoldoende verzekerd bent voor dieetadvisering of u heeft al uw uren voor het betreffende jaar opgebruikt, dan ontvangt u een factuur van Evry Factoring voor de (meer)kosten van het consult die u zelf heeft te voldoen (zie ook onder declaraties). Het tarief per kwartier is dan: € 16,50.

Onderstaande tarieven gelden voor de verschillende consulten:

Consultsoort Tarief
Eerste consult/intake € 82,50
Eerste consult/intake (lang) € 99,00
Vervolgconsult € 33,00
Vervolgconsult (kort) € 16,50
Vervolgconsult (lang) € 49,50
Telefonisch of E-mail eerste consult/intake € 49,50
Telefonisch of E-mail vervolg consult € 16,50
Huisbezoek eerste consult € 99,00 + uittoeslag € 20,00 = € 119,00
Huisbezoek vervolgconsult € 49,50 + uittoeslag € 20,00 = € 69,50

Niet nagekomen afspraak helft v.d. behandelkosten
• eerste consult € 41,25
• vervolgconsult € 16,50

De behandeltijd is per consult als volgt:

Type consult Tijdsduur die in rekening wordt gebracht
Eerste consult/intake 50 minuten directe tijd + 25 minuten indirecte tijd
Eerste consult/intake (lang) 60 minuten directe tijd + 30 minuten indirecte tijd
Vervolgconsult 20 minuten directe tijd + 10 minuten indirecte tijd
Vervolgconsult (kort) 10 minuten directe tijd +5 minuten indirecte tijd
Vervolgconsult (lang) 30 minuten directe tijd + 15 minuten indirecte tijd
Telefonisch/E-mail eerste consult/intake 30 minuten directe tijd + 15 minuten indirecte tijd
Telefonisch/E-mail vervolg consult 10 minuten directe tijd + 5 minuten indirecte tijd
Huisbezoek eerste consult 60 minuten directe tijd + 30 minuten indirecte tijd
Huisbezoek vervolgconsult 30 minuten directe tijd + 15 minuten indirecte tijd

Toelichting behandeltijd
De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:
• de directe tijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent;
• de indirecte tijd: de tijd die de diëtist besteedt aan uitwerk/administratietijd o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de verwijzer en het registreren van uw gegevens in uw dossier of bv aanvragen van een machtiging van medische voeding. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.

De totaal bestede tijd wordt afgerond op hele kwartieren.

4. Debiteuren administratie
Diëtistenpraktijk Eet-Wijzer heeft de debiteuren administratie uitbesteed aan EvryFactoring BV. Daarom krijgt u voortaan de facturen van EvryFactoring. Op de facturen van EvryFactoring staat Diëtistenpraktijk Eet-Wijzer genoemd en het bankrekeningnummer NL06ABNA0619597070 van EvryFactoring te Zoetermeer, waarop de betaling moet worden overgemaakt. Op de facturen van EvryFactoring staat duidelijk aangegeven of het bedrag voor het consult al door EvryFactoring is ingediend bij uw zorgverzekeraar. Is dit het geval dan hoeft u niets te betalen. Als u niet of onvoldoende verzekerd bent voor dieetadvisering of u heeft u al uw uren voor het betreffende jaar opgebruikt dan zult u een factuur krijgen van EvryFactoring voor de (meer)kosten van het consult die u zelf heeft te voldoen. Heeft u een factuur ontvangen, welke niet door EvryFactoring is ingediend bij uw zorgverzekeraar, dan kunt u deze, indien gewenst, zelf bij uw zorgverzekeraar indienen voor vergoeding. EvryFactoring hanteert een betalingstermijn van 21 dagen. Het verdient aanbeveling om de factuur die u van EvryFactoring ontvangt zo spoedig mogelijk te betalen. Hiermee voorkomt u het maken van extra kosten.

Betalingsvoorwaarden van EvryFactoring
1. De door Diëtistenpraktijk Eet-Wijzer gedeclareerde en door EvryFactoring in rekening gebrachte bedragen zijn door EvryFactoring direct opeisbaar.
2. De debiteur (u als cliënt van Diëtistenpraktijk Eet-Wijzer) dient de factuur binnen 21 dagen volledig te betalen op de rekening van EvryFactoring. Dit rekeningnummer staat duidelijk vermeld op de te betalen factuur.
3. EvryFactoring zal uit naam van Diëtistenpraktijk Eet-Wijzer in principe de kosten rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar, tenzij het een zorgverzekeraar betreft waar geen contract mee is afgesloten of wanneer vooraf duidelijk is dat er geen recht is op vergoeding. Indien rechtstreeks declareren niet mogelijk is, ontvangt u een factuur. In dat geval bent u zelf betaling verschuldigd.
4. Noch Diëtistenpraktijk Eet-Wijzer, noch EvryFactoring, gaat in discussie met de verzekeraar over uw vergoeding; u bent daar zelf verantwoordelijk voor.
5. Indien de debiteur het verschuldigde bedrag niet binnen 21 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de cliënt in verzuim. De debiteur is met ingang van de dag waarop hij/zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan EvryFactoring administratiekosten en rente verschuldigd.
6. Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de debiteur in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de debiteur in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de debiteur. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
7. EvryFactoring is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 1e betalingsherinnering wordt de vordering verhoogd met € 2,50 administratiekosten, bij de 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 15,00 administratiekosten, daarna wordt de vordering overgedragen aan het incassobureau.
8. Ook wanneer tijdens het facturatie-proces onenigheid ontstaat over de gedeclareerde dienst/product, is de debiteur gehouden aan de genoemde betaaltermijnen. Vanzelfsprekend zal het te veel betaalde bedrag worden terug gestort wanneer hiertoe aanleiding is.

5. Verschuldigdheid
Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

6. Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

7. Modelregeling diëtist patiënt
Er wordt gewerkt volgens de afspraken van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), waar Eet-Wijzer bij is aangesloten. Deze afspraken zijn vastgelegd in de modelregeling diëtist patiënt. Klik hier om de modelregeling te lezen.

8.Kwaliteitsregister Paramedici
De diëtisten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Om deze registratie te behouden zijn regelmatige bij- of nascholingen verplicht.

9. Klachtenregeling
Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgaanbieder gewijzigd. Dit is geregeld in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg verplicht zorgaanbieders tot:

  • het hebben van een klachtenregeling;
  • het aanbieden van een onafhankelijke klachtenfunctionaris;
  • aansluiting bij een Geschilleninstantie.

Eet-Wijzer heeft zich via de beroepsvereniging NVD aangesloten bij de Klachtenregeling Paramedici. Dit is een regeling voor vrijgevestigde beroepsbeoefenaren werkzaam in de eerste lijn, die niet onder een andere klachtenregeling vallen, en de volgende doelstellingen heeft:

  • Het bereiken van een bevredigende oplossing voor klager en zorgaanbieder
  • Het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door paramedische beroepsbeoefenaren

Heeft u als patiënt/cliënt een klacht over uw diëtist? Ga dan eerst samen in gesprek. Komen we er niet uit dan kunt u een klacht indienen via het digitale klachtenformulier op www.klachtenloketparamedici.nl.

Meer informatie over de wijze waarop de Klachtenregeling Paramedici is ingericht.