Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden Diëtistenpraktijk Eet-Wijzer

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen een diëtist en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

2. Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht (zie ook onder tarieven). Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op de voicemail, via SMS of de e-mail (kan 24 uur per dag) te worden gedaan.

3. Vergoeding en Tarieven

Dieetadvisering is voor 3 uur opgenomen in de basisverzekering. In de praktijk komt dat neer op 4-6 consulten. Per 1 januari 2008 heeft de overheid een eigen risico voor ziektekosten ingesteld. Dit is voor 2024 vastgesteld op € 385,00. Dit geldt voor alle medische zorg uit het basispakket, met uitzondering van huisartsen- en kraamzorg. De zorgverzekeraar verhaalt dit op de verzekerde. Behandeling door een diëtist telt mee voor uw eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. De meeste zorgverzekeraars bieden, naast de 3 uur basisverzekering, in hun aanvullende pakket extra uren dieetadvisering aan, die NIET ten koste gaan van het eigen risico. Kijk in uw polis of u extra uren dieetadvisering in uw aanvullende verzekering heeft en voor hoeveel uur/euro per jaar. Of raadpleeg Vergoeding dieetadvisering aanvullende verzekering 2024.

Voor mensen met diabetes, de longaandoening (COPD) en hart- en vaatziekten die opgenomen zijn in de ketenzorg gelden soms andere voorwaarden/uren dieetzorg. Uw behandelend praktijkondersteuner of diëtist kan u vertellen of uw huisarts is aangesloten bij de ketenzorg. Behandeling vanuit de ketenzorg gaat NIET ten koste van het eigen risico.

Vergoeding bij wel/geen contract

Dieetadvisering wordt vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Eet-Wijzer heeft in 2024 contracten met alle zorgverzekeraars. Voor gecontracteerde dieetadvisering (dus binnen die 3 uur en/of eventueel uren uit de aanvullende verzekering of als uw eigen risico nog niet op is) gelden de tarieven zoals afgesproken met/ aangeboden door de zorgverzekeraars. Wat de kosten daarvan zijn kunt u navragen bij uw verzekeraar (iedere verzekeraar rekent weer andere tarieven). De consulten zullen dan rechtstreeks worden gefactureerd naar de zorgverzekeraar en worden afgerond naar hele kwartieren. Eet-Wijzer werkt met Infomedics voor de verwerking van de declaraties.

In onderstaand overzicht vindt u de kosten per (soort) consult, afgerond naar hele kwartieren. Voor deze kosten ontvangt u een factuur van Infomedics per mail of per post. Deze tarieven gelden uitsluitend:

 • wanneer er geen aanspraak (meer) gemaakt kan worden op de vergoeding uit basis- of aanvullende verzekering.
 • u zonder af te melden niet op het consult verschijnt (no show).

TARIEVEN EET-WIJZER 2024

Consult soortTarief
Intake standaard (60 min.) + opstellen individueel dieetvoorschrift (15 min.)€ 106,25
Intake lang (60 min. ) + opstellen individueel dieetvoorschrift (30 min.)€ 127,50
Opstellen individueel dieetvoorschrift€ 21,25 per kwartier
Vervolg regulier (15 min) + opstellen individueel dieetvoorschrift (15 min.)€ 42,50
Vervolg lang (30 min) + opstellen individueel dieetvoorschrift (15 min.)€ 63,75
Intake Huisbezoek* (60 min. ) + opstellen individueel dieetvoorschrift (30 min.)€ 127,50
Vervolg Huisbezoek* (30 min. ) + opstellen individueel dieetvoorschrift (15 min.)€ 63,75
Telefonisch of digitaal consult€ 21,25 per kwartier
Screening directe toegang (zonder verwijsbrief)€ 21,25
*Toeslag bezoek aan huis€ 28,00
No Showtarief€ 21,25 per kwartier ingeplande tijd

De eerstgenoemde tijd is de face-to-face tijd; dat is de tijd die u bij de diëtist bent en ingepland staat in de agenda en een gesprek voert. Daarnaast vinden er nog werkzaamheden plaats waar u niet bij aanwezig bent maar wel onderdeel uitmaakt van uw behandeling en dus ook in tijd zullen worden doorberekend (o.a. opstellen individueel /op maat dieetvoorschrift/adviezen zoals een dagmenu, berekening van de voeding, op/nasturen van recepten, (week)menu’s en aanvullende tips, aanvragen machtiging medische voeding, iets na/uitzoeken o.i.d.).

No Showtarief

Voor een goede planning is het belangrijk dat u op tijd op uw afspraak komt. Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren aan te geven. Dit kan telefonisch/voicemail inspreken, via e-mail, SMS of WhatsApp. Is de afspraak niet 24 uur van tevoren geannuleerd, dan moeten we de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen. Hiervoor rekenen we een tarief van € 21,25 per 15 minuten ingeplande tijd. Deze rekening kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Voor deze kosten ontvangt u een factuur van Infomedics per mail of per post.

4. Debiteuren administratie

Diëtistenpraktijk Eet-Wijzer heeft de debiteuren administratie uitbesteed aan Infomedics. Daarom krijgt u de facturen van Infomedics.

Samenwerking met Infomedics

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.

Website Infomedics

Op de website van Infomedics kunt u veel zaken snel en eenvoudig regelen:

 • Status van uw betaling controleren
  Ga naar www.infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul de omschrijving (cijferreeks) die op uw rekening staat in en controleer of uw rekening is betaald.
 • Betalingsregeling treffen
  Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u een betalingsregeling treffen. Dit kunt u eenvoudig via de website van Infomedics regelen. Klik op de link en vul het formulier volledig in: Betalingsregeling Infomedics.
 • Veelgestelde vragen
  Als u een vraag heeft kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken delen wij gegevens met Infomedics. Zo zorgen zij ervoor dat de juiste nota bij de juiste persoon op de mat valt. Infomedics ontvangt geen medische gegevens of inhoudelijke gegevens over de behandeling. De uitwisseling van gegevens met Infomedics is opgetekend in een verwerkersovereenkomst. Hiermee wordt voldaan aan alle geldende wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast beschikt Infomedics over alle keurmerken voor privacy- en gegevensbescherming (ISO27001, ISO 9001 en NEN7510).

Overige vragen

Het antwoord op de meeste vragen kunt u vinden onder veelgestelde vragen. Heeft u toch nog een andere vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics: 036 – 20 31 900 (maandag t/m vrijdag – tussen 09.00 uur en 17.00 uur).

5. Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

6. Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

7. Modelregeling diëtist patiënt

Er wordt gewerkt volgens de afspraken van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), waarbij Eet-Wijzer is aangesloten. Deze afspraken zijn vastgelegd in de modelregeling diëtist patiënt. Klik hier om de modelregeling te lezen.

8. Kwaliteitsregister Paramedici

De diëtisten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Om deze registratie te behouden zijn regelmatige bij- of nascholingen verplicht.

9. Klachtenregeling

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgaanbieder gewijzigd. Dit is geregeld in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg verplicht zorgaanbieders tot:

 • het hebben van een klachtenregeling;
 • het aanbieden van een onafhankelijke klachtenfunctionaris;
 • aansluiting bij een Geschilleninstantie.

Eet-Wijzer heeft zich via de beroepsvereniging NVD aangesloten bij de Klachtenregeling Paramedici. Dit is een regeling voor vrijgevestigde beroepsbeoefenaren werkzaam in de eerste lijn, die niet onder een andere klachtenregeling vallen, en de volgende doelstellingen heeft:

 • Het bereiken van een bevredigende oplossing voor klager en zorgaanbieder.
 • Het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door paramedische beroepsbeoefenaren.

Heeft u als patiënt/cliënt een klacht over uw diëtist? Ga dan eerst samen in gesprek. Komen we er niet uit dan kunt u een klacht indienen via het digitale klachtenformulier op www.klachtenloketparamedici.nl.

Meer informatie over de wijze waarop de Klachtenregeling Paramedici is ingericht.